Cayuga ElCayuga, TX
Cayuga H SCayuga, TX
Cayuga MiddleCayuga, TX
Elkhart ElElkhart, TX
Elkhart H SElkhart, TX
Elkhart IntElkhart, TX
Elkhart MiddleElkhart, TX
Frankston ElFrankston, TX
Frankston H SFrankston, TX
Frankston MiddleFrankston, TX
Neches ElNeches, TX
Neches H SNeches, TX
Northside PriPalestine, TX
Palestine H SPalestine, TX
Palestine J HPalestine, TX
Slocum ElElkhart, TX
Slocum H SElkhart, TX
Southside ElPalestine, TX
Story IntPalestine, TX
Ut Tyler Innovation Academy – PalestineTyler, TX
Washington Early Childhood CenterPalestine, TX
Westwood ElPalestine, TX
Westwood H SPalestine, TX
Westwood J HPalestine, TX
Westwood PriPalestine, TX